Annansilmä logo

ETELÄ-SA­VON NÄKÖVAM­MAI­SET RY


Ete­lä-Sa­von Nä­kö­vam­mai­set ry on Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n alueyh­dis­tys. Toi­min­ta-alueem­me on Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta. Toi­mim­me alueem­me nä­kö­vam­mais­ten hy­väk­si tar­joa­mal­la pal­ve­lu­ja se­kä mah­dol­li­suu­den yh­des­säo­loon ja ver­tais­tu­keen.
Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1985 ja yh­dis­tyk­ses­sä on noin 315 jä­sen­tä.
Yh­dis­tyk­sen toi­mi­pis­te si­jait­see Mik­ke­lis­sä, osoit­tees­sa Polt­ti­mon­ka­tu 4. Toi­mis­to on avoin­na ma-to kel­lo 9-14.


TIE­DO­TE

Ete­lä-Sa­von Nä­kö­vam­mai­set ry pe­ruu kaik­ki ta­pah­tu­mat ja ryh­mä­toi­min­nat tois­tai­sek­si ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si.
Ääni­leh­ti­toi­min­ta jat­kuu kui­ten­kin nor­maa­lis­ti ja pal­ve­lem­me tei­tä pu­he­li­mit­se ja säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. Voit soit­taa tai lä­het­tää säh­kö­pos­tia ma-to klo 8-15.30.

Mai­ja Aal­to­nen p. 0440 161 555
toi­mis­to@esn.fi

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia